میگن این پسر بچه صداش شبیه حمیراست فقط مردم موبایل بدست رو ببینید

Leave your comment

Your email address will not be published.