شهاب مظفری خواننده که چند روز قبل به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری بود پیام ویدیویی متتشر‌کرد

Leave your comment

Your email address will not be published.