بفرستید برا اونایی که پزشکی قبول شدن یا کلا کلاس کاذب زیاد می‌ذارن 😂🤣😂😂

Leave your comment

Your email address will not be published.