ایا میدانستید اولین میوه ای که اقرار به ولایت کرد بادمجان بوده

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *